Voorwaarden

Download deze algemene voorwaarden hier als PDF

1. Voorwoord


Algemene Voorwaarden van Meer met Internet gevestigd te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01162531.

2. Definities

Meer met Internet: Meer met Internet, dan wel een aan haar gelieerde onderneming.
AV: de Algemene Voorwaarden van Meer met Internet.
Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verhuren van websites, IT-diensten, BI-oplossingen, juridische adviezen, webhosting en database hosting.
Producten: alle producten die op grond van een Overeenkomst of offerte worden geleverd, geconstrueerd of voorbereid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IT oplossingen, juridische documenten, websites, hardware, software.
Klant/Partner: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Meer met Internet onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst, dan wel aan wie Meer met Internet Diensten en/of Producten ter beschikking stelt.
Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Meer met Internet en Klant/Partner, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Opdracht: iedere opdracht van Klant/Partner aan Meer met Internet, ongeacht de manier waarop deze is gegeven.
CMS: het content management systeem met meerdere opties en mogelijkheden voor het beheren, onderhouden en aanpassen van Diensten en Producten zoals, maar niet beperkt tot, websites.

3. Toepasselijkheid

1. Deze AV is van toepassing op alle aanbiedingen,offertes en Overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen Overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Meer met Internet ter zake Diensten en/of Producten aan of voor Klant/Partner, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
2. Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
3. De administratie van Meer met Internet geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Klant/Partner verstrekte Opdrachten.
4. Indien de AV eenmaal van toepassing is, is zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.
5. Indien deze AV te zijner tijd wordt aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Klant/Partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven en zullen Meer met Internet en Klant/Partner in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
8. Klant/Partner geeft Meer met Internet bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derde. De bedingen in deze AV aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Meer met Internet worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Meer met Internet in de relatie met Klant/Partner worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze AV doen tegenover Klant/Partner. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Meer met Internet. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Meer met Internet en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.
9. Bij toepassing van andere Algemene Voorwaarden, niet zijnde deze AV, zal deze AV, maar sowieso de toepasselijke artikelen in deze AV, van toepassing zijn op de Overeenkomst voor zover de andere Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk over een bepaald onderwerp komen te spreken.

4. Offertes


1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Klant/Partner tot het doen van een aanbod. Zij binden Meer met Internet derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Meer met Internet gegeven order wordt door Meer met Internet aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten en diensten bij Meer met Internet en/of haar leverancier(s).
2. Van de door Meer met Internet gedane offertes maken deel uit, met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde; ontwerpen, tekeningen, modellen, concepten, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.
3. Dit alles blijft, evenals door Meer met Internet in dit verband gemaakte (elektronische of digitale) gereedschappen, Meer met Internet haar eigendom en moet op verzoek van Meer met Internet aan Meer met Internet worden teruggegeven en mag zonder Meer met Internet’s uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt Meer met Internet zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

5. Totstandkoming overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Meer met Internet een Opdracht schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door Meer met Internet uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.
2. Indien Klant/Partner langs elektronische weg Diensten en/of Producten afneemt, komt de Overeenkomst tot stand hetzij op het moment dat Klant/Partner de AV door middel van bevestiging ervan heeft aanvaard, hetzij de Diensten en/of Producten in gebruik neemt.
3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Meer met Internet, of namens Meer met Internet gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Meer met Internet alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door Meer met Internet tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

6. Diensten en Producten

1. Meer met Internet stelt aan de Klant/Partner de functionaliteit(en) van de Diensten en/of Producten ter beschikking, een en ander zoals beschreven in de eventueel ter hand gestelde productinformatie. De toekenning van de benodigde functionaliteit(en) is eerst bindend, nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen.
2. De Diensten van Meer met Internet bestaan uit verhuur van websites, IT-diensten, juridische adviezen evenals reclame mogelijkheden, die bij overeenkomst gezamenlijk dan wel separaat kunnen worden aangeboden.
3. De reclame mogelijkheden zouden onder meer kunnen bestaan uit een of meerdere advertentie(s) en/of vermelding(en) in verschillende media.
4. De Producten van Meer met Internet bestaan uit verkoop van websites, IT oplossingen, hardware en software evenals juridische documenten, die bij overeenkomst gezamenlijk dan wel separaat kunnen worden aangeboden.
5. Meer met Internet behoudt zicht het recht voor de Diensten en/of Producten om technische en/of bedrijfseconomische redenen te wijzigen, waarbij Meer met Internet de betreffende Klant/Partner tenminste 1 (zegge: één) maand van tevoren schriftelijk of telefonisch op de hoogte stelt.
6. Meer met Internet behoudt te allen tijde het intellectuele eigendom op haar (geleverde) Diensten en/of Producten.
7. De Klant/Partner heeft geen recht op vergoeding van schade, welke direct of indirect veroorzaakt is door de wijziging van de Diensten en/of Producten.
8. Meer met Internet behoudt zich het recht voor de Diensten en/of Producten tijdelijk te beperken of op te schorten indien daartoe genoodzaakt door (capaciteits)problemen in het netwerk of de server en/of een faciliteit van de server- of netwerkaanbieder.
9. Klant/Partner is verplicht bij diefstal, verlies of het anderszins verloren gaan van de hem in het kader van de Diensten en/of Producten ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie, dit onverwijld (per fax of telefoon) te melden aan Meer met Internet, onder vermelding van naam, relevante gegevens (daaronder begrepen eventueel verstrekte inloggegevens) en indien noodzakelijk, met overlegging van een legitimatiebewijs. Indien aan deze AV is voldaan, zal Meer met Internet de genoemde Diensten onverwijld na binnenkomst van de melding blokkeren. De Klant/Partner is dan slechts verplicht te betalen voor het gebruik van de Diensten en/of Producten tot het moment van melding.
10. Voor het blokkeren van de Diensten en/of Producten, en een eventuele deblokkering, kan Meer met Internet administratiekosten in rekening brengen.

7. CMS


1. Aan de Klant/Partner wordt door Meer met Internet een licentie verleend voor het gebruik van het CMS.
2. De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
3. Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van Meer met Internet.
4. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 10 (zegge: tien) jaren, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via Meer met Internet op de Dienst(en), Product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.
5. Opzegging geschiedt schriftelijk door Meer met Internet en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 3 (zegge: drie) maanden.
6. Meer met Internet is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.
7. Meer met Internet is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

8. Prijzen en tarieven


1. De tarieven van Meer met Internet, bij Overeenkomst en/of offerte vastgelegd, zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
2. Bij eventueel wegvallen van een of meer van de Diensten en/of Producten zal Klant/Partner nog steeds zijn gebonden aan de overige onderdelen van de Overeenkomst.
3. Meer met Internet zal bij het wegvallen van een of meer van de Diensten en/of Producten, de tarieven, wanneer dit nodig blijkt te zijn, naar evenredigheid verlagen. De opbouw van de (abonnements/onderhouds)kosten moeten dan wellicht op verzoek van Klant/Partner inzichtelijk worden gemaakt.
4. Meer met Internet behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Klant/Partner in rekening te brengen. Voorts heeft Meer met Internet het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de Klant/Partner, echter slechts indien Meer met Internet zich binnen 3 (zegge: drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de Klant/Partner van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 (zegge: vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Meer met Internet bij aangetekende brief de (gedeeltelijke) ontbinding in te roepen.
5. Meer met Internet behoudt het recht gedurende de looptijd van de overeenkomst tariefswijzigingen door te voeren (indexering). Wanneer Meer met Internet van dit recht gebruik maakt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per datum van de invoering van de tariefswijziging zonder inachtneming van de opzegtermijn, maar tenminste binnen 3 (zegge: drie) maanden na de tariefswijziging.

9. Betaling


1. Klant/Partner zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, via automatische incasso of (elektronische) overboeking aan Meer met Internet voldoen. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant/Partner binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum het aangaande bedrag aan Meer met Internet voldoen.
2. Alle aan Klant/Partner in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant/Partner is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens Meer met Internet op te schorten.
3. Indien Klant/Partner de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant/Partner, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met één procent.
4. Indien Klant/Partner na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Klant/Partner naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Meer met Internet, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15 (zegge: vijftien) procent van het totale bedrag met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig) alles exclusief omzetbelasting.
5. Indien op enig moment bij Meer met Internet twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant/Partner, heeft Meer met Internet het recht om, alvorens (verder) te presteren, van Klant/Partner te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Klant/Partner een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Meer met Internet, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Klant/Partner heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Meer met Internet.
6. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de Klant/Partner, zelfs al zou Klant/Partner volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Meer met Internet nadelige wijze.
7. betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
8. Meer met Internet kan haar vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar haar keuze.

10. Afleverings- en leveringstermijnen


1. De door Meer met Internet opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Meer met Internet voor de uitvoering van de order nodig heeft in Meer met Internet haar bezit zijn. De door Meer met Internet opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.
2. Bij niet tijdige levering dient Meer met Internet derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
4. Verzoekt een Klant/Partner om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Meer met Internet de hieraan verbonden kosten aan de Klant/Partner in rekening brengen.
5. Indien Meer met Internet voor de uitvoering van een Overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die door Klant/Partner moeten worden verstrekt, kan de leveringstermijn niet eerder ingaan dan op de vijfde werkdag nadat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Meer met Internet.
6. De Klant/Partner is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Meer met Internet gerechtigd op - zulks te harer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:265 jo. 6:83 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Meer met Internet van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
7. Indien de Klant/Partner niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Meer met Internet gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
8. Wanneer de Klant/Partner niet (volledig) voldoet aan zijn betalingsverplichting, wordt verondersteld dat de Diensten en/of Producten zijn geleverd en worden zolang opgeslagen op risico en kosten van de Klant/Partner bij Meer met Internet.
9. Meer met Internet heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
10. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Meer met Internet het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

11. Aansprakelijkheid

1. Meer met Internet aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt.
2. Aansprakelijkheid van Meer met Internet wegens toerekenbaar tekort komen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant/Partner Meer met Internet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en Meer met Internet ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
3. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zoals beschreven in artikel 12 lid 4, zodat Meer met Internet in staat is adequaat te reageren.
4. Bij toerekenbaar tekortschieten van Meer met Internet in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst is Meer met Internet slechts gehouden tot vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan de som van de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan Meer met Internet over de periode dat Meer met Internet toerekenbaar is tekortgeschoten.
5. Technische oorzaken van tekortkomingen zoals computerstoringen, uitval van of storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, overbelasting en dergelijke zullen nimmer aan Meer met Internet kunnen worden toegerekend.
6. Uit